9.29.2018 ~ Minford v. Waverly at Minford - sportsnutphotos