9.22.2018 ~ Minford v. Northwest played at Waverly - sportsnutphotos