9.15.2018 ~ Waverly v. Northwest at Minford - sportsnutphotos