9.15.2018 ~ Minford v. Northwest at Minford - sportsnutphotos