10.20.2018 ~ West v. NW at Northwest - sportsnutphotos