10.20.2018 ~ West v. Minford at Northwest - sportsnutphotos