10.20.2018 ~ Waverly v. Northwest at Northwest - sportsnutphotos