10.14.2017 ~ at Minford ~ Western v. West - sportsnutphotos