BJV Clay at Northwest 12.03.2016 - sportsnutphotos