10.08.2016 ~ Minford v. Northwest - sportsnutphotos