September 10, 2016 Northwest v. Northwest - sportsnutphotos