PLAYOFFS ~ ROUND TWO ~ Minford v. Northwest - sportsnutphotos