McKell v.s. Northwest ~ 9.19.2015 - sportsnutphotos