BV Symmes Valley at Clay 5.4.2015 - sportsnutphotos