(JH) Clay v.s. Northwest 4/27/14 - sportsnutphotos