(BV) Saint Joseph at Clay 4/30/13 - sportsnutphotos