(BV) Ashland at Portsmouth 4/6/13 - sportsnutphotos